Regulamin programu poleceń

Agreement

Dołączając do programu poleceń zgadzasz się z regulaminem programu poleceń zamieszczonym na tej stronie.

NORMA EDU Ltd. zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje rozszerzające lub rozszerzające obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po takich zmianach będzie oznaczać Twoją zgodę na takie zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta i utratę wszelkich zaległych płatności prowizji uzyskanych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu poleceń na własne ryzyko.

Warunki konta poleceń

  • Musisz mieć całkowitą zdolność do czynności prawnych i mieć więcej niż 18 lat.
  • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne metody automatyczne są niedozwolone.
  • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
  • Z Twojego loginu może korzystać tylko jedna osoba – pojedyncze logowanie współdzielone przez wiele osób jest niedozwolone.
  • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. NORMA nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa.
  • Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie.
  • Jedna osoba lub osoba prawna nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
  • Nie możesz używać Programu partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Podczas korzystania z Usługi nie wolno naruszać żadnych przepisów obowiązujących w jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Linki / grafika w Twojej witrynie, w wiadomościach e-mail lub innych komunikatach

Po zarejestrowaniu się w Programie partnerskim zostanie Ci przypisany unikalny Kod Partnera i link do poleceń. Możesz umieszczać linki, banery lub inne grafiki, które udostępniamy wraz z Twoim Kodem partnerskim na swojej stronie, w wiadomościach e-mail lub w innych komunikatach. Udostępnimy Ci wytyczne, style linków i grafikę, które będą używane podczas tworzenia linków do NORMA. Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez uprzedzenia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, zapewnimy ci specjalne formaty linków, które będą stosowane we wszystkich linkach między Twoją witryną a NORMA. Musisz upewnić się, że każdy z linków między Twoją witryną a NORMA prawidłowo wykorzystuje takie specjalne formaty linków. Łącza do NORMA umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową i odpowiednio wykorzystujące takie specjalne formaty łączy są nazywane „Łączami specjalnymi”. Otrzymasz opłaty za polecenie tylko w odniesieniu do sprzedaży produktu NORMA, która odbywa się bezpośrednio za pośrednictwem linków specjalnych; nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie dokończenia transakcji zakupu produktów na naszej stronie w wypadku wpisania przez osobę poleconą złego linku lub kodu poleceń. Jednak może to skutkować zmniejszeniem kwot, które w innym przypadku zostałyby ci wypłacone zgodnie z niniejszą umową.

Linki partnerskie powinny wskazywać stronę promowanego produktu.

Opłaty za polecenia / prowizje i płatności

Aby sprzedaż produktu kwalifikowała się do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć link specjalny z Twojej strony, e-maila lub innej komunikacji na naszą stronę internetową i zrealizować zamówienie na produkt podczas tej sesji.

Będziemy płacić prowizje tylko za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Nie będziemy płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że kupił lub ktoś powie, że wprowadził kod polecający, jeśli nie był on śledzony przez nasz system. Płacimy tylko prowizje generowane przez odpowiednio sformatowane specjalne linki, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy. Swój indywidualny link możesz zawsze znaleźć na swoim koncie poleceń i to właśnie te linki powinieneś używać polecając innym nasze produkty. Inne linki nie są śledzone i nie są podstawą do generowania prowizji.

Zastrzegamy sobie prawo do zdyskwalifikowania prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Przysługuje Ci 20% kwoty sprzedaży dokonanej poprzez link polecenia. Przy czym płatności będą wypłacane dopiero wtedy, gdy zarobisz ponad 50 zł. Jeśli twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 50 zł, prowizje nie zostaną zrealizowane ani wypłacone.

Aktualny stan swoich zarobków i ilość sprzedanych usług i produktów przez indywidualne linki możesz zawsze sprawdzić logując się na swoje konto Partnera.

Zamówienia parnera dokonane za pośrednictwem swojego własnego linku polecenie nie są zaliczane do otrzymania prowizji.

Identyfikacja siebie jako Partnera NORMA

Nie możesz udostępniać żadnych szczegółów niniejszej Umowy lub swojego uczestnictwa w Programie; takie działanie może spowodować wypowiedzenie programu. Ponadto nie możesz w żaden sposób wprowadzać w błąd ani upiększać relacji między nami a Tobą, powiedzieć, że rozwijasz nasze produkty, powiedzieć, że jesteś częścią NORMA lub wyrażać lub sugerować jakiekolwiek relacje lub powiązania między nami a Tobą lub jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem, z wyjątkiem jak wyraźnie zezwala niniejsza Umowa (w tym wyrażając lub sugerując, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub przekazujemy pieniądze na cele charytatywne lub inne cele).

Nie możesz kupować produktów poprzez linki partnerskie na własny użytek. Takie zakupy mogą spowodować (według własnego uznania) wstrzymanie opłat za polecenie i / lub wypowiedzenie niniejszej Umowy.

Możesz jednak (i powienienś) informować innych, że otrzymujesz dochód z polecenia naszych usług, gdy osoby polecone dokonają zamówienia na naszej stronie.

Harmonogram płatności

Tak długo, jak Twój obecny zarobek partnera przekroczy 50 zł, będziesz otrzymywać wynagrodzenie co miesiąc – zawsze w pierwszy dzień roboczy miesiąca. Jeśli nie zarobiłeś 50 zł od ostatniej płatności, zapłacimy Ci w następnym miesiącu po przekroczeniu progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupią produkty w ramach tego programu, będą uważani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład ustalimy ceny, które będą pobierane za produkty sprzedawane w ramach tego programu, zgodnie z naszymi własnymi zasadami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą się od czasu do czasu różnić. Ponieważ zmiany cen mogą wpływać na Produkty wymienione w witrynie, nie należy wyświetlać cen produktów w witrynie. Dołożymy uzasadnionych handlowo starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawią się na Twojej stronie. Na przykład będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za:

– Techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
– Zapewnienie wyświetlania linków specjalnych w Twojej witrynie nie narusza żadnej umowy między tobą a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym między innymi ograniczeń lub wymagań nałożonych na ciebie przez osobę trzecią, która hostuje twoją stronę)
– Dokładność, prawda i odpowiedniość materiałów zamieszczonych w witrynie (w tym między innymi wszystkie materiały związane z produktem oraz wszelkie informacje zawarte w linkach specjalnych lub powiązane z nimi)
– Zagwarantowanie, że materiały zamieszczone w witrynie nie naruszają praw osób trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub własności)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie są zniesławiające lub w inny sposób nielegalne
– Zapewnienie, że Twoja strona dokładnie i odpowiednio ujawnia, poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób gromadzisz, używasz, przechowujesz i ujawniasz dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą wyświetlać treści i / lub reklamy i zbieramy informacje bezpośrednio od odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z prawem

Jako warunek uczestnictwa w Programie, zgadzasz się, że będąc uczestnikiem Programu będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, zamówień, licencji, pozwoleń, wyroków, decyzji lub innych wymagań jakiegokolwiek organu rządowego, który ma jurysdykcję nad tobą, niezależnie od tego, czy te prawa itp. obowiązują, czy później wejdą w życie w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego zobowiązania, zgadzasz się, że jako warunek uczestnictwa w Programie będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów (federalnych, stanowych lub innych), które regulują marketingową pocztę e-mail, w tym, bez ograniczeń, CAN-SPAM Act z 2003 r. I wszystkich inne przepisy antyspamowe.

Okres obowiązywania umowy i programu

Okres obowiązywania niniejszej umowy rozpocznie się z chwilą przyjęcia przez nas zgłoszenia do Programu i wygaśnie po rozwiązaniu przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty, jak i my możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, poprzez pisemne wypowiedzenie drugiej stronie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu, natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej witryny wszystkie linki do https://norma.edu.pl oraz wszystkie nasze znaki handlowe, znaki handlowe i logo, oraz wszystkie inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu zgodnie z niniejszym programem lub w związku z programem. NORMA zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu NORMA wypłaci wszelkie zaległe zarobki powyżej 50 zł.

Zakończenie

NORMA, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiejkolwiek innej usługi NORMA, z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Konta lub dostępu do Konta, a także rezygnację ze wszystkich potencjalnych lub płatnych prowizji na Koncie, jeśli zostały one uzyskane w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub zbyt agresywne, wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu. NORMA zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Relacja stron

Ty i my jesteśmy niezależnymi kontrahentami i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stworzy partnerstwa, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego lub stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania ani przyjmowania ofert ani oświadczeń w naszym imieniu. Nie składasz żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które w uzasadniony sposób byłyby sprzeczne zwarunkami tego regulaminu.

Granice odpowiedzialności

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wynikowe (lub jakąkolwiek utratę dochodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitych opłat za polecenie zapłaconych lub należnych na podstawie niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu ani żadnych produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności, zbywalności, nienaruszania praw ani żadnych domniemanych gwarancji wynikających z przebiegu świadczenia, transakcji lub wykorzystanie handlowe). Ponadto nie składamy żadnych oświadczeń, że działanie NORMA będzie nieprzerwane lub wolne od błędów i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

Potwierdzenie

STRONY PROGRAMU PARTNERSKIEGO POTWIERDZAJĄ, ŻE PRZECZYTAŁY NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZAJĄ SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM CZASIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) POZYSKIWAĆ REFERENCJE KLIENTÓW NA WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD TEJ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB DZIAŁAŃ STRON INTERNETOWYCH, KTÓRE SĄ PODOBNE LUB KONKURENCYJNE Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ. UCZESTNIK OŚWIADCZA, ŻE JEST ŚWIADOMY, ŻE KONTO PARTNERSKIE ZOSTAŁO STWORZONE AUTOMATYCZNIE JEDNAK CZYNNE UCZESTNICTWO I UŻYWANIE LINKÓW POLECEŃ JEST CAŁKOWICIE DOBROWOLNE I NORMA W ŻADEN SPOSÓB NIE WYMUSZA POLECENIA SWOICH PRODUKTÓW I USŁUG INNYM.

Inne warunki

Niniejsza Umowa podlega prawu Wielkiej Brytani, bez odniesienia do zasad regulujących wybór prawa. Nie możesz scedować niniejszej Umowy z mocy prawa lub w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, zapewniająca korzyści i wykonalna w stosunku do stron oraz ich następców i cesjonariuszy. Nasz brak egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.

Niewykonanie przez NORMA jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całą umowę między Tobą a NORMA i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a NORMA (w tym między innymi wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!
[]
×
Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się na kurs

Chcę od razu zapisać się na kurs *Podając adres e-mail zgadzasz się na otrzymanie powiadomienia e-mail o zamówieniu